Świadczenie pieniężne dla osób, które zakwaterowały uchodźców z Ukrainy

Wszystkie osoby udzielające zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. W tym celu należy złożyć wniosek.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu oraz, że dane podane we wniosku są prawdziwe.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, jedna karta na jedną osobę.

Wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek.

Wypełnione wnioski można składać:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

- poprzez pocztę tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Węgrowie, Rynek Mariacki 16, 07 – 100 Węgrów lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

Każdy wniosek zgodnie z rozporządzeniem MSWiA będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia. Rozporządzenie daje gminom możliwość uzależnienia wypłaty świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, którego mogą dokonać uprawnieni pracownicy urzędu gminy.

Szczegółowe informacje oraz Rozporządzenie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/srodki-finansowe-dla-osob-pomagajacym-obywatelom-ukrainy

 

Wnioski do pobrania na stronie Urzędu Miasta: https://www.wegrow.com.pl/aktualnosc-5848-swiadczenie_pieniezne_dla_osob_ktore.html

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 10-07-2022


Termin wydarzenia: 09-07-2022

Termin wydarzenia: 02-07-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.