W SOSW powstało Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Powiat Węgrowski uzyskał dofinansowanie w wysokości miliona złotych na realizację projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem przedsięwzięcia jest dyrektor SOSW w Węgrowie, Hanna Kasperowicz.

Realizacja projektu potrwa od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. Główny cel przedsięwzięcia to poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powołany został zespół, który obejmie wsparciem placówki oświatowe z terenu powiatu węgrowskiego i nie tylko.

Wartość projektu to 996 tys. złotych, a jego realizacją zajmie się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Zgodnie z założeniami, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą korzysta z potencjału nauczycieli specjalistów z SOSW w Węgrowie, ich wiedzy i doświadczeń, w celu podejmowania skutecznych działań sprzyjających inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci i młodzieży, w tym z różnego typu zaburzeniami i niepełnosprawnościami.

Powołany Zespół SCWEW składa się z lidera, eksperta ds. edukacji włączającej, eksperta ds. informacji i ewaluacji, eksperta ds. technologii wspomagających, nauczycieli specjalistów. Wsparciem objęto 10 placówek oświatowych: Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej w Węgrowie, Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Koala w Węgrowie, Niepubliczne Przedszkole Delfinek w Sulejówku, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie, Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Edwarda Grzymały w Sadownem, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, Szkoła Branżowa I stopnia w Węgrowie, Technikum w Węgrowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. W każdej z nich powołano koordynatowa ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Działania w projekcie ukierunkowane są na udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry oraz zapewnienia wszystkim uczniom możliwości pełnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. W tym celu zostaną wykorzystane zasoby kadrowe i merytoryczne SOSW w Węgrowie oraz współpracujących podmiotów.

Wsparcie skierowane jest do kadry kierowniczej placówek ogólnodostępnych, nauczycieli, specjalistów i innych pracowników tych szkół i przedszkoli oraz uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów.

Główne kierunki działań obejmują:

-działania szkoleniowo-doradcze, w tym między innymi: konsultacje indywidualne i zbiorowe, obserwacje zajęć, superwizje edukacyjne, zajęcia otwarte, warsztaty i szkolenia, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji pracowników przedszkoli i szkół w zakresie doradztwa i konsultacji dla rodziców, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, wspieranie szkół w prowadzeniu kształcenia na odległość

- działania związane z wyposażeniem uczniów oraz osób uczestniczących w kształceniu w materiały edukacyjne, sprzęt specjalistyczny, dostosowane podręczniki

- działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym służące budowaniu przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej

- współpracę z partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności podejmowanych działań.

W placówkach objętych wsparciem prowadzona jest obecnie diagnoza w celu określenia potrzeb i opracowania harmonogramu działań. W kolejnym etapie realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, z których w ramach uruchomionej wypożyczalni będą mogły korzystać przedszkola i szkoły uczestniczące w projekcie.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Dodaj komentarz

Najbliższe wydarzenia


Termin wydarzenia: 21-08-2022

Termin wydarzenia: 20-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022

Termin wydarzenia: 17-08-2022
© 2011-2022 Wegrow.info. Wszystkie prawa zastrzeżone.